Dades obligatòries *


Declaro que he llegit aquestes condicions i que les accepto. (Veure condicions)
De conformitat amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 del Parlament europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), us facilitem la informació bàsica sobre protecció de dades següent.

Les dades personals que ens heu proporcionat seran tractades d'acord amb la següent informació: Responsable: Barcelona de Serveis Municipals, SA (B:SM). Finalitat: Gestió del servei. Legitimació: contracte. Destinataris: Per complir la finalitat anterior pot resultar necessari comunicar les dades a les empreses del Grup B:SM, a administracions públiques i a proveïdors que presten serveis a Grup B:SM. Drets: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació, a través de l'adreça de correu electrònic protecciodades@bsmsa.cat.Informació addicional: Podeu consultar informació addicional i detallada sobre protecció de dades a l'enllaç www.bsmsa.cat/avis-legal/

Consento rebre informació, comunicacions i enquestes d'opinió i satisfacció respecte dels serveis contractats.

Consento rebre informació, comunicacions i enquestes d'opinió i satisfacció respecte dels serveis contractats.

Confirmo que sóc major de 16 anys. (+info)
Text LOPD4